Sponsorzy

  • 1.png
  • 2.png
  • 3.png
  • 4.png
  • 5.png
  • 6.png
  • 7.png
  • 8.png

Regulamin Konkursu    
„Makieta – Bełżyce 1417”

I. Postanowienia ogólne.
1.Organizatorem Konkursu  „Makieta – Bełżyce 1417 ”w ramach obchodów 600 lecia Bełżyc jest  Burmistrz Bełżyc zwany dalej Organizatorem
2. Konkurs  jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
3. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej gminy Bełżyce.

II. Cele Konkursu
1. Celem Konkursu jest:
- stworzenie hipotetycznego, opartego na dostępnych materiałach historycznych i analogiach,
  obrazu Bełżyc sprzed 600 lat,
- rozbudzanie zainteresowania miejscem zamieszkania  i jego przeszłością, 
- promowanie zdolności manualnych i wyobraźni,
-  inspirowanie do poszukiwań  w dziedzinie historii Bełżyc,
- poznanie indywidualnego spojrzenia na przemiany zaistniałe w mieście na przestrzeni
  wieków.

III. Uczestnicy
1. Konkurs organizowany  jest  w dwóch kategoriach:
-  kategorii osób indywidualnych,
-  kategorii zespołów osób.

IV. Warunki przystąpienia do Konkursu, terminarz.
1. Konkurs trwa od  03 października 2016r. i wezmą w nim udział prace, które spełnią
wymogi techniczne opisane w  Regulaminie, dostarczone do Miejskiego Domu Kultury
w Bełżycach w terminie do 30 kwietnia 2017r. wraz z formularzem zgłoszeniowym.      
2. Prace dostarczone po wyznaczonym terminie nie będą oceniane.

V. Wymagania dotyczące prac konkursowych
1. Jedna osoba lub zespół osób zobowiązany jest dostarczyć jedną makietę.
2. Praca powinna skupić się na charakterystycznych obiektach architektonicznych miasta oraz na uwarunkowaniach  przyrodniczych i przestrzennych  takich jak np. układ ulic, rzekę oraz zadrzewienie - w odpowiedniej skali.
3.  Odwzorowujemy dawną infrastrukturę, fragmenty zabudowy, zabytki ze zgodnością historyczną i lokalizacyjną.
4. Technika
a) materiały do użycia  dowolne, jednak preferowane są materialny trwałe, gwarantujące bezpieczną ekspozycję. Istotne jest zachowanie kolorów, imitacji materiałów oraz wyglądu makiety z zachowaniem maksymalnej zgodności z dostępną wiedzą historyczną.
b) wymiary min. 1m2  max. 4m2
5. Do każdej z makiet winien być dołączony opis /legenda /  niezbędny do jej prawidłowego odczytania; występujących na niej  szczegółów  uwidocznionych na ekspozycji . 

VI. Nagrody

1.Organizator przewiduje nagrody pieniężne I, II i III stopnia  w każdej z kategorii
tj. indywidualnej jak i zespołowej.
I miejsce – 600 zł
II miejsce – 400 zł
III miejsce – 300 zł

VII. Finał i rozstrzygnięcie Konkursu
1.Rozstrzygnięcie Konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas DNI Bełżyc 2017.
2.Organizator powołuje jury które dokonuje wyboru makiet według własnego uznania i zgodnie z przyjętymi kryteriami związanymi z estetyką wykonania, dbałością o szczegóły, wiedzą  historyczną i walorami informacyjnymi. Werdykt jury jest ostateczny.
3.Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni wynikach konkursu drogą e-mailową w ciągu 3
dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu.                                                                                        
4. Wiadomość zostanie wysłana na adres e-mail wskazany w treści formularza zgłoszeniowego.
5. Prace zwycięzców Konkursu zostaną zaprezentowane na pokonkursowej wystawie.

VIII. Postanowienia dodatkowe
1.Organizator nie zwraca Uczestnikom żadnych kosztów związanych z ich uczestnictwem w
Konkursie.

IX. Postanowienia końcowe
1.Organizator   uprawniony   jest   do   zmiany   postanowień   niniejszego   Regulaminu.
2.Organizator może w każdym czasie unieważnić Konkurs lub zakończyć go bez wybrania jakichkolwiek prac konkursowych bez podania przyczyn.
3.Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne.
4.Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Konkursu. Uczestnicy Konkursu mają prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich poprawiania.
5.W sprawach   nieuregulowanych   niniejszym   Regulaminem   zastosowanie   znajdują powszechne przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zm.)

Opiekę merytoryczną nad Konkursem sprawuje: Miejski Dom Kultury w Bełżycach.

Odsłony: 943